1. Ubytovací zařízení může ubytovat pouze občana, kterého řádně přihlásí, a to po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu, nebo jiného platného dokladu totožnosti.

2. Občan může užívat pokoj po dobu, kterou má řádně předem smluvenu a uhrazenu.

3. Po zapsání do ubytovací knihy na vratnou zálohu (bude mu po skončení ubytování vrácena) převezme klíč od pokoje, toaletní papír, ložní prádlo a povleče si určené lůžko.
V případě nepovlečení lůžka se ubytovaný vystavuje nebezpečí, že mu bude vyúčtována částka za čištění polštáře, deky a matrace.

4. Na základě objednaného ubytování je ubytovací zařízení povinno ubytovat nejpozději do 17.00 hod., do této doby je platná rezervace pro daný pokoj .

5. Přijímání návštěv na pokojích je povoleno v době provozu recepce a s jejím souhlasem, a to v době od 9.00 do 22.00 hodin. Nebydlí-li host samostatně, je nutné souhlasné vyjádření spolubydlícího.

6. Ubytovací zařízení neodpovídá za věci vnesené občanem do ubytovacího zařízení, ani za škody na jeho osobních věcech.

7. V den ukončení ubytování občan uvolní pokoj nejdéle do 10.00 hodin, neučiní-li tak, bude mu naúčtován pobyt za následující den.

8. Občan, který se ubytuje před 6.00 hod. ranní je povinen uhradit cenu ubytování za předešlou noc.

9. V pokoji ani ve společných prostorách ubytovny nesmí ubytovaný bez souhlasu majitele či správce ubytovny přemisťovat zařízení, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě, nebo jiné instalace či rozvodů ubytovny.

10. Na pokojích může ubytovaný používat pouze elektrické spotřebiče pro osobní hygienu (holící strojek, vysoušeč vlasů, osobní počítač)

11. Ubytovaný je povinen při odchodu uzavřít na pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla, uzamknout dveře a klíč si může ponechat.

12. Pokud chce ubytovaný používat vlastní radiopřijímač nebo televizor, musí nejdříve předložit správci ubytovacího zařízení doklad o zaplacení koncesionářských poplatků.

13. Na pokojích není dovoleno připravovat jídla a mýt nádobí. Pro tento účel je na každém patře společná kuchyňka, vybavená k přípravě pokrmů. Kuchyňku musí ubytovaní po sobě uklidit a použité nádobí umýt. Zákaz odnášení nádobí a příborů na pokoje a taktéž jejich odcizení. Pro praní prádla je k dispozici automatická pračka . Na sušení prádla si ubytovaný může zapůjčit na recepci sušák. Není přípustné sušit prádlo rozvěšené po nábytku.

14. V důsledku havárie nebo jiných nepředvídaných okolností je správa ubytoven oprávněna vyzvat ubytovaného k přestěhování do jiného pokoje. Ubytovaný je povinen učinit tak neprodleně.

15. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10-ti let věku bez dozoru dospělých ve všech prostorách ubytovacího zařízení.

16. Ubytovaným není dovoleno brát na pokoje sportovní nářadí ani předměty, pro jejichž úschovu je nutné vyhrazené místo.

17. Na ubytovně není dovoleno chovat zvířata.


18. V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. je ubytovaný povinen dodržovat noční klid.

19. Motorová vozidla po předchozí domluvě s vedením ubytovny, popř. správcem, smí být zaparkována jen na určených místech . Tyto parkovací plochy jsou nehlídané a tudíž provozovatel neručí za případné odcizení vozidla, nebo věcí ve vozidle.

20. Ubytovaný nesmí v ubytovacím zařízení přechovávat ani nosit zbraň a střelivo, nebo jiné zbraně ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití . Dále nesmí držet, vyrábět nebo přechovávat omamné či psychotropní látky anebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem


21. V prostorách ubytovacího zařízení je zákaz kouření s výjimkou míst k tomu určených. 22. Ubytovaný je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě , že je hrubým způsobem poruší, má majitel ubytovny nebo správce právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím dohodnuté doby.

22. Ubytovaný je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě , že je hrubým způsobem poruší, má majitel ubytovny nebo správce právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím dohodnuté doby.

23. Při odjezdu je host povinen odevzdat na recepci klíče ( bude mu vrácena vratná záloha ) a lůžkoviny. V případě ztráty klíčů mu nebude vrácena vratná záloha, uhradí host náklady související s jejich celkovou výměnou, včetně klíčové vložky vchodových dveří.

24. Za škody způsobené na zařízení a budově ubytoven nedodržením výše uvedených pokynů, vlastní nedbalostí, nebo úmyslem odpovídá host dle obecně závazných právních předpisů. V případě zničení svěřené věci nebo zařízení bude po ubytovaném zákazníkovi požadována adekvátní náhrada (věcná, finanční).


Fotogalerie